Измерването на физическите величини е един от най-важните методи за опознаване на заобикалящата ни действителност. Действително значението на метрологията за развитието на науката и техниката е изключително голямо. Без измервания не можем да си представим техническия прогрес. Усъвършенстването на измервателната техника, увеличаването на точността на измерване, създаването на нови методи и уреди за измерване, е необходима предпоставка за нови постижения и открития в науката.

Нови продукти